E-shop je v testovacím režimu. Děkujeme za pochopení.

Jazyk

cs

Měna

CZK (Kč) / EUR (€) / USD ($)

Doprava

CZ

Jazyk:

Měna:

  • home icon
  • Podmínky reklamace

Podmínky reklamace

I

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (učiněním zápisu v listu převzetí zásilky), tak prodávajícího, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zboží. Kupující má právo poškozenou zásilku nepřevzít.

II

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout, vyzkoušet a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem (reklamace@morriscz.cz) nebo osobně (na pobočkách uvedených v sekci "Kontakty") nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

III

Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, či kupující požaduje výměnu, vrácení může kupující uplatnit reklamaci osobně u prodavajícího (na pobočkách uvedených v sekci "Kontakty") nebo e-mailem (reklamace@morriscz.cz). Zboží které bylo kupujícímu zasláno přepravní službou nebo Českou poštou je NUTNÉ zasílat na korespondenční adresu. V případě, že kupující bude  zboží reklamovat  zasláním  přepravní službou (Českou poštou nedoporučujeme zasílat) - (doporučujeme poslat přes zpětný kód zásilkovny 93400006 zaslání balíku přes Zásilkovna.cz, v případě výměny zboží či odstoupení od kupní smlouvy je účtován poplatek 139Kč, který bude fakturován při výměně či odečten z ceny vráceného zboží)  je nutné zásilku adresovat na:

MORRISCZ AIRSOFT
REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ
Černilov 77
50343 Černilov

V případě zasláním zásilky na jinou adresu, nebude zásilka převzata  (zásilka se vrátí kupujícímu) a reklamace nebude dále zpracovávána.

IV

Reklamace jsou vyřizovány dle zákona do 30-ti dnů. Je-li to možné, dříve. Rychlost vyřízení reklamace záleží na úplnosti dodaných dokumentů jako jsou: průvodní dopis (kompletní adresa, telefonní spojení) a prodejní doklad, všechny doklady zasílejte v kopii, nebudou vraceny.

V

Doporučujeme pro vyřízení reklamace předložení platné faktury či jiného nahrazujícího dokladu o prodeji případně řádně vyplněného platného záručního listu spolu s reklamovaným zbožím. Daňový doklad - fakturu a potvrzený záruční list posíláme v zásilce spolu se zbožím, pokud záruční list není součástí zásilky, nahrazujeho daňový doklad.

VI

Reklamované zboží musí být vždy předáno úplné, včetně související dokumentace a také doporučujeme dodání obalu pro případnou expedici. Ze zboží musí být před předáním do opravy odstraněno další příslušenství. V případě nedodržení těchto podmínek se neručí na tímto způsobení vady, nebo funkce, které nemohly být vyzkoušeny či poškození zboží při dopravě, manipulaci a skladování, jakož i případným ztrátám dodatečného příslušenství.

VII

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (§619 - 627) a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v rámci platného znění zákonů domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Realizace těchto ustanovení je upřesněna v souladu s těmito zákony v bodě X. tohoto reklamačního řádu.

VIII

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či nedodržení záručních podmínek, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nedostatečnou či nesprávnou údržbou (nebo servisem). Jestliže se kupující rozhodne pro vlastní montáž jakýchkoliv mechanických částí mechaboxu např.: ozubená kola, sestavy ozubených kol, písty, hlavy pístu, pružiny, trny, těla mechaboxu, ložiska.... Nebereme zodpovědnost za takovouto montáž a případné poškození dalších částí zbraně. V případě vlastní neodborné montáže mechanických částí nepřebíráme zodpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží. V případě neodborné montáže (rozumí se pokud část není montována naším servisem) kupujícím, kupující ztrácí záruku na mechanické části.
Záruku je možno uplatnit tehdy když daná část byla namontovaná naším servisem.
Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve.

IX

Záruční podmínky jsou definovány v návodu k použití a záručním listu zboží. Není-li vzhledem ke své povaze vybaveno zboží zvláštním návodem k použití a záručním listem platí pro něj záruční podmínky definované na daňovém dokladu - faktuře. U zboží spotřebního charakteru zaniká záruka jeho použitím (kuličky, plyn, chemické světla,…). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba (odpovědnost za vady) 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady zboží a nevztahuje se na jeho životnost ani provozní opotřebení, záruka se nevztahuje na chybnou či neodbornou montáž výrobku (pro záruční montáž servisních dílů je nutný servis v servisním centrum prodejce). V případě servisních dílů na zbraně kategorie D, montáž musí provádět osoba oprávněná k úkonům se zbraněmi.

X

Vada zboží bude odstraněna opravou výrobku (výměnou vadného dílu), nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou výrobku za výrobek stejného druhu. Výměna za výrobek jiného druhu je možná pouze se souhlasem zákazníka. Při neodstranitelné vadě, či při opakujícím se výskytu téže výrobní vady (vady zapříčiněné provozním opotřebením, jakož i na jiné vady na které se nevztahuje záruka nejsou pokládány za opakující se vady), která brání v řádném užívání věci má zákazník v souladu se zákonnými normami právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem, dílem novějšího výrobního provedení či dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník po skončení opravy zboží převzal, nebo do doby kdy byl povinen zboží převzít. Zákazník je povinen převzít zboží do 14 dnů od sdělení informace o ukončení opravy, po tomto datu je možné též účtovat skladné za uložený výrobek. Skladné je účtováno ve výši 20Kč/den uložení po uplynutí doby 14dnů od oznámení nutnosti převzít výrobek. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu 24měsíců od doby výměny.

Před první manipulací si pečlivě prostudujte tento návod k použití, předejdete tak možnému nezbezpečí poranění, nebo poškození zbraně v důsledku neodborné manipulace. Zbraň je zákonem zakázáno viditelně nosit a užívat na místech volně přístupných veřejnosti. Nikdy nevydávejte tuto zbraň za ostrou, zejména v souvislosti s pohrůžkou druhé osobě, vystavili byste se tím riziku postihu pro trestný čin, nebo se můžete stát oběti legální obranné akce napadeného, třeba i s použitím střelné zbraně. Zbraň je dodávána v polystyrénovém obalu, který umožňuje její bezpečné uchování a transport.