Pozor důležité provozní informace COVIDDoprava ZDARMA po ČR od 999Kč

Jazyk: CZ

Měna:

Jazyk:

Měna:

lupa
lupa
lupa

Jste členem ? Registrace / Přihlášení

uživatel

Nákupní košík 0

Vás košík obsahuje

Celkem

Celkem bez DPH

0 Kč

0 Kč

Nakupte ještě za 1 000 Kč a máte dopravu zdarma

Více o dopravě

Zobrazit košík

Jazyk: CZ

Měna:

Jazyk:

Měna:

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
obchodní společnost MORRISCZ COMMERCE s.r.o., Korunní 2569/108, Praha.
IČ 28779941
email: morriscz@morriscz.cz,
(dále jen „ Společnost “),
jako správce a zpracovatel osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek
www.armymarket.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a
zásadách ochrany soukromí, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. „nařízení GDPR.“
I. Rozsah zpracování osobních údajů
V případě, kdy kontaktujete Společnost prostřednictvím webových stránek a projevíte
zájem o její služby, můžete být požádáni o vyplnění Vašich osobních údajů, a to:
a) jméno a příjmení
b) adresa
c) telefonní číslo
d) e-mailová adresa
II. Účel zpracování
Údaje, které Společnosti poskytnete jsou použity výlučně k plnění zákonné (daňové a
účetní) či smluvní (dodání zboží pro případ uzavření kupní smlouvy) povinnosti – k
tomu blíže článek Všeobecných obchodních podmínek, se kterými vyslovujete
souhlas při uzavírání kupní smlouvy. Neposkytnutí vyžadovaných nezbytných
osobních údajů uvedených ve článku má za následek neuzavření kupní smlouvy.
Pro případ udělení Vašeho souhlasu se zasíláním newsletterů pak Společnost
využije Vašiemailovou adresu k zasílání informačních emailů obsahujících obchodní
sdělení, informace, marketingové akce, oznámení o službách a zboží Společnosti,
provozních informací a zajímavostí ze světa army a airsoftu, a to v rozsahu Vámi
uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat bez uvedení důvodu,
písemným či elektronickým sdělením na kontaktní údaje Společnosti. Nesouhlas se
zasíláním newsletteru, jeho odvolání nebo neposkytnutí emailové adresy nemá vliv
na uzavření kupní smlouvy a není podmínkou pro její uzavření.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu
zpracování.
V případě Vašeho dotazu Vám rádi sdělíme bližší skutečnosti.
III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů, kdy osobní údaje primárně
zpracovává sama svými zaměstnanci. Osobní údaje Společnost nicméně může dále
poskytnout následujícím osobám:
- Poskytovateli externích účetních služeb v souvislosti s plněním účetních a
daňových povinností Společnosti
- Poskytovateli externích webhostingových a IT služeb v souvislosti s provozováním
e-shopu Společnosti v rámci uzavírání smluvních vztahů s Vámi
- Doručovatelům zboží za účelem jeho dodání
- Poskytovateli externích archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonné
povinnosti Společnosti na archivaci a skartaci dokumentů dle příslušných právních
předpisů České republiky vždy výlučně v nezbytně nutném rozsahu, za nezbytně
nutným účelem, výlučně v rámci EU a EHP, při zachování všech povinností ochrany
osobních údajů. Společnost poskytne Vaše osobní údaje také orgánům veřejné moci
v rámci plnění zákonných povinností nebo v případě plnění dozorové a kontrolní
funkce příslušného orgánu veřejné moci (Finanční úřad, ČOI, Úřad pro ochranu
osobních údajů, apod.). V nezbytně nutných případech je Společnost
oprávněna použít Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně svých práv a
oprávněných zájmů, a to včetně zpřístupnění dalším osobám, nebude-li uvedené
převáženo Vaším zájmem, právy a svobodami – jedná se např. o situace právních
sporů mezi Společností a Vámi z kupní smlouvy, kdy mohou být údaje poskytnuty
advokátní kanceláři, soudům, apod.
IV. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat:
a) po dobu trvání smluvních povinností mezi Vámi a Společností
b) po dobu, kdy je tyto údaje Společnost povinna archivovat dle příslušných právních
předpisů, nejdéle však 10 let od konce zdaňovacího období ve kterém se uskuteční
plnění
dle příslušného smluvního vztahu
c) Vaši emailovou adresu výlučně po dobu, kdy bude trvat Váš souhlas se zasíláním
newsletteru Společnosti
V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu ke Společností prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte
následující práva:
a) právo vznést námitku proti zpracování; a
b) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o
jejich obsahu.
a) Právo na přístup k osobním údajům u Společnosti, což znamená, že lze
kdykoliv požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak
dlouho budou zpracovávány, informace o právu na opravu, výmaz, omezení
zpracování či vznesení námitky, odkud osobní údaje byly získány, zda
dochází na základě jejich zpracování k automatickému rozhodování, včetně
případného profilování a k zaslání kopie Vašich osobních údajů, přičemž první
poskytnutí je bezúplatné, za další poskytnutí pak při splnění podmínek
nařízení GDPR může Společnost požadovat přiměřenou úhradu
administrativních nákladů.
b) Právo na opravu o sobních údajů, což znamená, že lze požádat Společnost o
opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.
c) Právo na výmaz o sobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat
Vaše osobní údaje, pokud
(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány,
(ii) neexistuje žádný důvod pro jejich zpracování
(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování
(iv) zpracování je protiprávní nebo
(v) to ukládá zákonná povinnost.
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se
nevyřeší případné sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů,
konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je
protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů požadujete pouze omezit
zpracování, (iii) Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování,
ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitky proti zpracování, pak
Společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je
podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z
důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
e) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
zpracovávaných na základě takového souhlasu, což znamená, že kdykoli
můžete kontaktovat Společnost a sdělit ji, že odvoláváte příslušný, dříve
udělený souhlas. Společnost nadále takové osobní údaje již nebude
zpracovávat. Toto právo se neuplatní ve vztahu ke Společností
zpracovávaných osobních údajů na základě jiného právního důvodu (ze
zákona či smluvní povinnosti, apod.)
f) Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat
své osobní údaje, které jste poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte
právo, aby Společnost tyto údaje předal jinému správci.
g) Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že
můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti
zpracování Vašich osobních údajů, na základě které Společnost dále nebude
osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro
jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo
svobodami.
Veškerá svá práva můžete uplatnit u Společnosti písemnou formou či elektronicky
na kontaktních údajích Společnosti v záhlaví těchto zásad ochrany osobních údajů.
Nad rámec shora uvedených práv máte právo podat stížnost proti zpracování
osobních údajů dozorovému a kontrolnímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, email: p osta@uoou.cz ,
sídlem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více
informací o související problematice, Vašich právech a povinnostech Společnosti lze
rovněž nalézt na stránkách www.uoou.cz v sekci „GDPR“.
VI. Zpracování osobních údajů dětí
Webové stránky Společnosti nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí
mladších 16 let Společnost nezpracovává.
VII. Používáme soubory Cookies
Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do vašeho internetového
prohlížeče při načtení webové stránky. Zaznamenávají informace o vašem chování
(např. stránky, které navštívíte) a odesílají je zpět na příslušný server. Tím nám
umožňují přizpůsobit obsah našich stránek a marketingovou komunikaci na míru
vašim potřebám. Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou
adresu a nejsou nijak spojovány s vašimi osobními daty. Shromážděná data
jsou zcela anonymní .
Proč cookies používáme
Aby pro vás nakupování v našem e-shopu bylo co nejpříjemnější, využíváme cookies
kpřizpůsobení nabídky našeho e-shopu na základě vašeho chování na internetu.
Poskytují nám také data o využívání našeho e-shopu, na jejichž základě
zdokonalujeme přehlednost a uživatelskou přívětivost webových stránek.
Využíváme také softwary třetích stran (např. Google, Seznam,…), které zpracovávají
cookies. Umožňují nám zobrazení naší personalizované nabídky/reklam na různých
partnerských webech. Cookies těchto společností podléhají vlastním zásadám
ochrany osobních údajů.
Co když s poskytováním cookies nesouhlasím?
Objednávku na našem e-shopu můžete uzavřít i bez cookies. Cookies můžete buď
omezit či zcela zakázat v nastavení vašeho prohlížeče – návod naleznete v
nápovědě prohlížeče. Může to však omezit některé funkce vašich oblíbených
webových stránek.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo
projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit
na kontaktech uvedených v záhlaví těchto zásad nebo zveřejněných na webu
www.armymarket.cz .
Platnost od 25.5.2018